Dr. Kishore K. Srivastava
Dr. Sharad Sharma
Dr. Srikanta K. Rath
Dr. Bhupendra N Singh
Mr. Prabhat R. Mishra, Treasurer
Dr. D.P. Mishra, Organizing Secretary
Dr. Ritu Trivedi
Dr. Raj Kamal Tripathi
Mr Kural
Mr Santosh Shukla
Dr Himangsu Kausik Bora
Dr Amit Kumar, CSIR-IITR
Mr. Ravindranath S. Londhe
Mr. Sandeep Sharma, Conference Secretariat
Mr. Bharat Kumar Soni